naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
soubory, sbory
akce školy
život školy,
f
otogalerie
úplata za vzdělávání
zaměstnanci
kontakty
info školy,
dokumenty
přihláška
školní vzdělávací program
GDPR
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

GDPR


Informační povinnost správce

Kontaktní údaje správce:
správce:
Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
adresa: nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12
telefon: 605 258 884 / e-mail: zus.oslavany@ gmail.com / datová schránka: jh54fo

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mail:
poverenec.oou.dobrovolna@gmail.com

Účel zpracování: 
vedení evidence žáků, povinné školní dokumentace, školní matriky

Zákonný důvod zpracování:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy.

Další příjemci osobních dat: vyučující, hospodářka, organizátoři soutěží

Doba zpracování:
Po dobu trvání vzdělávání žáka z důvodů zákonné povinnosti a oprávněných zájmů Správce.
Po ukončení vzdělávání žáka budou jeho údaje uchovány z důvodu archivace po dobu stanovenou archivačním a skartačním řádem ZUŠ Oslavany.

Poučení o právech žáka:
* žák může požádat Správce o bezplatný přístup ke svým osobním údajům
* požádat o kopii těchto osobních údajů
* požádat o opravu nepřesných osobních údajů
* požádat o vydání potvrzení, zda jsou Správcem zpracovány osobní údaje týkající se Žáka
* právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Žáka
* na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat zpracované osobní údaje žáka na základě souhlasu
   Žáka jinému správci ve strukturovaném formátu)
* žák má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad
   na ochranu osobních údajů.
* požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování
* uvedený souhlas se zpracováním citlivých údajů může žák kdykoliv odvolat Správce je oprávněn
   zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Žáka jen v případech, pokud
   je zpracování nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti


 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

ZUŠ OPEN 2018

Absolventi 2017/2018

Velké taneční vystoupení

Den země

Národní soutěž ZUŠ 2017/2018

VI. ročník
Koncertu rodin

Pro Bohemia
Ostrava 2018

Zimní vystoupení

Flauteto na semináři

Absolventi 2016/2017

Velké taneční vystoupení

Májový koncert / ZUŠ Open

Akce literárně-dramatického a výtvarného oboru

Koncert studentů konzervatoře

Koncert rodin

Zimní vystoupení

Slavnostní koncert
k 70. výročí založení školy

AMADEUS 2016

Velké taneční vystoupení

Hudební slavnosti 2016