naše logo

menu

úvodní stránka
naše škola
obory ZUŠ
žákovská knížka
akce školy
facebook
fotoarchiv
úplata za vzdělávání
dokumenty
dotace
kontakty
registr oznámení
napište nám
autor stránek

almanach 70 let
 

GDPR


Informační povinnost správce

Kontaktní údaje správce:
správce:
Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace
adresa: nám. 13. prosince 12, Oslavany 664 12
telefon: 605 258 884 / e-mail: zus.oslavany@ gmail.com / datová schránka: jh54fo

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mail:
poverenec.oou.dobrovolna@gmail.com

Účel zpracování: 
vedení evidence žáků, povinné školní dokumentace, školní matriky

Zákonný důvod zpracování:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějícími předpisy.

Další příjemci osobních dat: vyučující, hospodářka, organizátoři soutěží

Doba zpracování:
Po dobu trvání vzdělávání žáka z důvodů zákonné povinnosti a oprávněných zájmů Správce.
Po ukončení vzdělávání žáka budou jeho údaje uchovány z důvodu archivace po dobu stanovenou archivačním a skartačním řádem ZUŠ Oslavany.

Poučení o právech žáka:
* žák může požádat Správce o bezplatný přístup ke svým osobním údajům
* požádat o kopii těchto osobních údajů
* požádat o opravu nepřesných osobních údajů
* požádat o vydání potvrzení, zda jsou Správcem zpracovány osobní údaje týkající se Žáka
* právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Žáka
* na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat zpracované osobní údaje žáka na základě souhlasu
   Žáka jinému správci ve strukturovaném formátu)
* žák má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad
   na ochranu osobních údajů.
* požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem, pokud již pominul účel zpracování
* uvedený souhlas se zpracováním citlivých údajů může žák kdykoliv odvolat Správce je oprávněn
   zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Žáka jen v případech, pokud
   je zpracování nezbytně nutné pro splnění právní povinnosti


 

naše obory

hudební obor
hudební obor
výtvarný obor
výtvarný obor
taneční obor
taneční obor

nové fotografie

Taneční obor 2021

Vánoční hra

Adventní koncerty 2019

Adventní koncert
8. 12. 2019 Hlína

Oslavánek

Den hudby 2019

Oslavanský komorní orchestr slaví 20 let

Velké taneční vystoupení 2019

Absolventi 2018/2019

Úspěchy našich žáků

Co se u nás událo?